ИНОВАЦИИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В ПРИРОДНИ И СЕЛСКИ РАЙОНИ


2019-1-PL01-KA202-065140

ИНОВАЦИИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В ПРИРОДНИ И СЕЛСКИ РАЙОНИ

Неотдавна достъпният туризъм беше изнесен на челно място в програмата за устойчиво развитие на туризма, тъй като многобройни изследователски доклади отбелязаха скока на търсенето на достъпност. Тази тенденция се подкрепя от статистиката, свързана с нарастващия брой хора с увреждания и нарастващото застаряващо население в Европа и сред пътуващите към европейски дестинации. Съществуващите изследвания доказват, че хората с увреждания и други нужди за достъп, включително възрастни хора, бременни жени и семейства с деца, са склонни да пътуват точно толкова, колкото и хората без конкретни изисквания за достъп (ONCE Foundation, 2016). Тези хора показват голямо търсене на развлекателни дейности сред природата, въпреки това и в добре оборудвани достъпни туристически дестинации, възможностите за отдих и атракциите често са недостъпни (Доклад за икономическото въздействие и моделите на пътуване на AT в Европа, 2014 г.). Мениджърите на туристически МСП са склонни да не осъзнават нуждите на достъпа на своите клиенти и нямат достатъчно умения в разработването и прилагането на иновативни, устойчиви решения, които биха могли да им помогнат да увеличат своя пазарен дял чрез използване на възможностите, предлагани от нарастващия пазар на достъпен туризъм. Това важи особено за природните и селските райони (ПСР), където възможностите за професионално развитие и обучение са ограничени (Картографиране и проверка на ефективността на предлагането на туристическо образование и обучение, ЕС, 2016).

Цели на проекта

Цели на проекта


Проектът Access-IT се стреми да преодолее тази липса на компетенции, като предлага цялостно обучение в областта на достъпния туризъм, иновациите и устойчивото развитие на природните и селските райони. Общата цел на проекта е да се изгради капацитет на европейските МСП в туризма, работещи в ПСР, за преодоляване на пропуските в достъпа чрез съвместно проектиране на иновативни решения за туристически продукти за клиенти със специфични изисквания за достъп.

Конкретни цели са:

1. Определяне на факторите за достъпност на туризма в ПСР.

2. Разработване на казуси за достъпен туризъм в ПСР, използвайки видео и други методи за заснемане и записване на подобрения в достъпа и потребителско преживяване от първа ръка.

3. Осигуряване на практическа подкрепа и насоки за бизнеса, повишаване на иновационната способност на туристическите МСП за разработване на достъпни туристически продукти в сътрудничество с ключови заинтересовани страни.

4. Създаване на солидна основа за използване и пренасяне на резултатите от проекта сред по-широка група от заинтересовани страни.

5. Повишаване на осведомеността за възможностите за бизнес на достъпния туристически пазар сред МСП от ЕС, работещи в ПСР.

Въздействие

Въздействие


Проектът е насочен към: МСП в туризма, работещи в ПСР (собственици, мениджъри, персонал), органи за управление на дестинациите в ПСР, доставчици на ПОО, предлагащи програми и курсове в областта на туризма, индивидуални обучаеми и бъдещи предприемачи. Сесиите за съвместно проектиране с участието на заинтересовани страни, планирани да се проведат в рамките на проекта, ще включват и хора със специфични изисквания за достъпност.

Повече от 700 представители на целевите групи и заинтересованите страни ще бъдат пряко включени в дейностите и събитията по проекта, като проучвания, кръгли маси на заинтересованите страни, обучителни семинари и конференции. Освен това, консорциумът на проекта възнамерява да достигне поне 5000 предприятия в селски райони чрез целенасочено разпространение на резултатите от проекта.

Продукти на проекта

Продукти на проекта


Доклад относно определящите фактори за достъпност на туризма в природни и селски райони

Въздействието на продукт 1 върху първичните и вторичните целеви групи ще бъде свързано с повишаване на информираността относно:

1. характеристики на достъпния туризъм в ПСР;

2. нерегулирани, нематериални аспекти на достъпността в туризма;

3. бариери, с които хората с изисквания към достъпността се сблъскват или възприемат като такива в процеса на планиране и предприемане на туристически дейности в ПРС;

4. предизвикателства за подобряване на достъпността, с които се сблъскват или възприемат като такива туристическите предприятия, опериращи в ПРС.


Продукт 2 ще допринесе за повишаване на информираността относно възможностите за бизнес на пазара на достъпен туризъм сред туристическите МСП от ЕС в ПСР и ще подтикне техните инвестиции в този пазар. Освен това, ще повиши информираността относно ползите от подобряването на достъпността на туризма в ПСР сред другите заинтересовани страни в проекта.

Туристическите предприятия ще се възползват от разработени стъпка по стъпка насоки и интерактивен инструмент, имащ за цел да ги подпомогне в разработването на нови достъпни туристически предложения в сътрудничество с ключови заинтересовани страни. Освен това, продукт 3 ще има положително въздействие върху институциите за ПОО: ще предостави дидактически ресурси за практически обучения, готови да бъдат интегрирани като част от техните предложения за обучение.Как да оценим достъпността на туристически продукт/услуга?
Как да адресираме изискванията на сегментите целеви клиенти?
Как да разработим достъпна туристическа оферта и да отговорим на търсенето?
Как да лансирате и промотирате достъпен продукт?
Как да ангажираме заинтересовани лица в разработването на достъпен продукт?

Сценарии за практически занятия
Целевите групи на проекта ще се възползват от:

- насоките за заинтересованите страни за съвместно проектиране на достъпни туристически предложения, което ще повиши възпроизводимостта на пилотните обучения по проект Access IT;

- доказателствата за въздействието на подхода Access-IT върху други туристически предприятия, което може да стимулира по-нататъшното използване на резултатите от проекта, както от туристически МСП, така и от доставчици на ПОО.

Партньори по проекта


УНИВЕРСИТЕТ ЗА СОЦИАЛНИ НАУКИУНИВЕРСИТЕТ ЗА СОЦИАЛНИ НАУКИ
УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА СОЦИАЛНИ НАУКИ е един от най-опитните и най-големите частни университети в Полша с над 25-годишна история. Той предлага образование на студенти, магистри и докторанти в големите градове в Полша и във филиала в Лондон. Ние също така предлагаме възможността да завършите американска магистърска програма в университета Кларк (САЩ). В образователните класации, публикувани от влиятелните национални списания, университетът е поставен на много високо място.
www.san.edu.pl
Molise verso il 2000 scrl Molise verso il 2000 scrl
Местната инициативна група Molise verso il 2000 е агенция за регионално развитие, която работи за подкрепа и насърчаване на устойчивото селско, икономическо и социално развитие, социалното включване и насърчаването на бизнеса и заетостта в региона на Молизе, Италия в съответствие с целите на ЕС и на национални, регионални и местни планове за развитие. www.moliseversoil2000.it
www.moliseversoil2000.it
Европейска федерация за селски туризъм Европейска федерация за селски туризъм
Европейската федерация за селски туризъм (EuroGites) с 29 членове от 25 държави обхваща целева група (настаняване в селските райони и свързаните с него услуги) в цяла Европа с около 5-600 000 микропредприятия. Предвид трансверсалния характер на този сектор, целите на EuroGites са широко разпространени и включват наред с другите професионално обучение, изследвания и разработване на продукти.
www.eurogites.org
Европейски център за качество ООД Европейски център за качество ООД
Европейски център за качество ООД е консултантска компания, основана през 2001 г. Компанията специализира в четири основни области: Управленско консултиране в областта на проекти, финансирани от ЕС; Проектиране и провеждане на обучителни програми за предприятия и служители; Изпълнение на различни инициативи, свързващи света на бизнеса и иновациите със секторите на образованието и обучението; Разработване и прилагане на международни стандарти за управление на качеството.
www.ecq-bg.com
Европейска мрежа за достъпен туризъм Европейска мрежа за достъпен туризъм
Основана в Брюксел през 2008 г., Европейската мрежа за достъпен туризъм (ENAT) е сдружение с нестопанска цел за организации, които имат за цел да бъдат „водещи“ в проучването, популяризирането и практикуването на достъпен туризъм. Нашата мисия е да направим европейските туристически дестинации, продукти и услуги достъпни за всички пътуващи и да популяризираме достъпния туризъм по целия свят.
www.accessibletourism.org
Автономен университет в Барселона Автономен университет в Барселона
Автономният университет в Барселона (UAB) е вторият в класацията университет в Испания, предлагащ образование сред студенти, магистри и докторанти от 1969 г. UAB заема водеща позиция в най-престижната и влиятелна международна университетска класация поради нарастващото въздействие на неговите изследвания, постоянното подобряване на качеството на преподаване и способността за привличане на международни таланти.
www.uab.cat

Контакт