Innowacje w zakresie turystyki bez granic na obszarach naturalnych i wiejskich


2019-1-PL01-KA202-065140

Innovation for Accessible Tourism in Natural and Rural Areas

Turystyka dostępności znalazła się niedawno w czołówce programu zrównoważonego rozwoju turystyki, ponieważ jak podają liczne raporty jest zauważalny wzrost zainteresowań na jej dostępność. Powyższa tendencja poparta jest przez statystyki odnoszące się do rosnącej liczby osób niepełnosprawnych, starzejącej się populacji w Europie oraz wśród turystów przybywających do Europy. Istniejące badania dowodzą, że osoby niepełnosprawne i ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby starsze, kobiety w ciąży i rodziny z dziećmi, mają tendencję do podróżowania tak samo, jak osoby bez szczególnych wymagań dostępu (ONCE Foundation, 2016). Osoby te wykazują duże zapotrzebowanie na zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, jednak nawet w dobrze przystosowanych, dostępnych miejscach turystycznych, możliwości rekreacji i atrakcje są często niedostępne (Report on economic impact and travel patterns of AT in Europe, 2014). Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych charakteryzują się brakiem świadomości potrzeb w zakresie dostępności swoich klientów i mają niewystarczające umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań, które mogłyby pomóc im w zwiększeniu ich udział w rynku poprzez wykorzystanie możliwości oferowanych przez rosnący rynek dostępnej turystyki. Dotyczy to w szczególności obszarów naturalnych i wiejskich (NRA), w których możliwości profesjonalnego rozwoju i szkolenia są ograniczone (Mapping and performance check of the supply side of tourism education and training, EC, 2016).

Cele projektu

Cele projektu


Projekt Access-IT ma na celu zaradzenie tej luce kompetencyjnej, oferując kompleksowe szkolenie w zakresie turystyk dostępności, innowacji i zrównoważonego rozwoju obszarów naturalnych i wiejskich. Ogólnym celem projektu jest budowanie zdolności MŚP zajmujących się turystyką w UE, działającą na obszarach naturalnych i wiejskich w celu zlikwidowania luk w dostępie poprzez współprojektowanie przez zainteresowane strony innowacyjnymi rozwiązań dla produktów turystycznych oraz dla klientów o szczególnych wymaganiach dotyczących dostępu.

Szczegółowe cele to:

1. Identyfikacja wyznaczników turystycznej dostępności na obszarach naturalnych i wiejskich.

2. Opracowanie studia przypadków dotyczących turystyki dostępności na obszarach naturalnych i wiejskich, wykorzystując wideo i inne metody przechwytywania i rejestrowania ulepszeń dostępu i doświadczeń bezpośrednich użytkownika.

3. Zapewnienie praktycznego wsparcia i wskazówek dla przedsiębiorstw, zwiększając możliwości innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w zakresie rozwoju dostępnych produktów turystycznych we współpracy z kluczowymi interesariuszami.

4. Stworzenie solidnych podstaw dla użyteczności i możliwości przenoszenia rezultatów projektu do szerszego grona interesariuszy.

5. Zwiększenie świadomości możliwości biznesowych na rynku turystyki dostępności wśród unijnych MŚP zajmujących się turystyką obszarów naturalnych i wiejskich.

Wpływ

Wpływ


Projekt jest skierowany do: małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych działających na obszarach naturalnych i wiejskich (właścicieli, menedżerów, pracowników), organów zarządzających miejscem docelowym na obszarach naturalnych i wiejskich, instytucji kształcenia zawodowego oferujących programy i kursy w dziedzinie turystyki, indywidualnych odbiorców i początkujących przedsiębiorców. W trakcie projektu zaplanowane są sesje interesariuszy, w których udział wezmą także osoby o określonych wymaganiach dotyczących dostępu.

Ponad 700 przedstawicieli grup docelowych projektu i interesariuszy będzie bezpośrednio zaangażowanych w działania i wydarzenia związane z projektem, takie jak ankiety, rozmowy interesariuszy, warsztaty szkoleniowe i konferencje. Ponadto konsorcjum projektu zamierza dotrzeć do co najmniej 5000 przedsiębiorstw wiejskich poprzez ukierunkowane rozpowszechnianie wyników projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu


Raport mapujący na temat czynników warunkujących dostępność turystyki na obszarach naturalnych i wiejskich

Wpływ rezultatu 1 na główne i pośrednie grupy docelowe jest związany z podnoszeniem świadomości:

1. specyfiki turystyki dostępnej na obszarach naturalnych i wiejskich;

2. nieuregulowanych, niematerialnych aspektów dostępności turystycznej; 3. barier, które osoby mające potrzeby w zakresie dostępu napotykają lub postrzegają w procesie planowania i podejmowania działalności turystycznej na obszarach naturalnych i wiejskich;
4. wyzwań związanych z poprawą dostępności, przed którymi stoją lub są postrzegane przedsiębiorstwa turystyczne działające na obszarach naturalnych i wiejskich.


Rezultat 2 przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat możliwości biznesowych na dostępnym rynku turystycznym wśród MŚP z sektora turystyki w UE na obszarach naturalnych i wiejskich oraz motywuje ich do inwestowania na tym rynku. Podniosi on również świadomość korzyści płynących z poprawy dostępności turystycznej na obszarach naturalnych i wiejskich wśród innych interesariuszy.

Przedsiębiorstwa turystyczne korzystają z wytycznych "krok po kroku" i interaktywnego narzędzia, które ma im pomóc w opracowaniu nowych, dostępnych ofert turystycznych we współpracy z interesariuszami. Ponadto rezultat 3 mia pozytywny wpływ na instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego: zapewnia on zasoby dydaktyczne na potrzeby sesji szkoleniowych gotowych do wdrożenia w ramach ich ofert szkoleniowych.Jak oceniać dostępność produktów i usług turystycznych?
Jak sprostać wymaganiom docelowych segmentów klientów?
Jak stworzyć prawdziwie dostępną ofertę turystyczną w odpowiedzi na zapotrzebowanie?
Jak wprowadzić na rynek i promować produkt dostępny?
Jak zaangażować interesariuszy w rozwój produktu dostępnego?

Scenariusze sesji praktycznych
Grupy docelowe projektu korzystają z:

- wytycznych dla interesariuszy dotyczących współtworzenia dostępnych ofert turystycznych, które zwiększą powtarzalność pilotażowych szkoleń Access-IT;
- wyników rezultatów, jakie podejście Access-IT wywarło na inne przedsiębiorstwa turystyczne, co może stymulować dalsze wykorzystanie reultatów projektu zarówno przez MŚP z sektora turystyki, jak i przez podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie zawodowe.

Partnerzy Projektu


Społeczna Akademia NaukSpołeczna Akademia Nauk
Społeczna Akademia Nauk jest jedną z największych prywatnych uczelni w Polsce z ponad 25-letnim doświadczeniem. Oferuje edukację na poziomie licencjackim, magisterskim, MBA i doktorskim w głównych miastach Polski oraz w kampusie filialnym w Londynie. Oferujemy również możliwość ukończenia amerykańskiego programu studiów magisterskich w Clark University (USA). W rankingach edukacyjnych, publikowanych przez wpływowe krajowe czasopisma, SAN zajmuje bardzo wysokie pozycje.
www.san.edu.pl
Molise verso il 2000 scrl Molise verso il 2000 scrl
Molise verso il 2000 scrl jest agencją rozwoju regionalnego, która działa na rzecz wspierania i promowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju gospodarczego i społecznego, integracji społecznej oraz promocji przedsiębiorczości i zatrudnienia w regionie Molise zgodnie z celami UE oraz krajowymi, regionalnymi i lokalnymi planami rozwoju.
www.moliseversoil2000.it
European Federation of Rural Tourism European Federation of Rural Tourism
The European Federation of Rural Tourism ma 29 członków z 25 krajów, którzy tworzą grupę około 5-600.000 mikroprzedsiębiorstw w całej Europie (zakwaterowanie na wsi i związane z nim usługi). Ze względu na przekrojowy charakter tego sektora, cele EuroGites są szeroko zakrojone i obejmują m.in. szkolenia zawodowe, badania i rozwój produktów.
www.ruraltour.eu
European Center for Quality European Center for Quality
European Center for Quality Ltd. jest firmą doradczą założoną w 2001 roku. Firma specjalizuje się w czterech głównych dziedzinach: Doradztwo zarządcze w zakresie projektów finansowanych przez UE; Projektowanie i realizacja programów szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych i pracowników; Realizacja różnorodnych inicjatyw łączących świat biznesu i innowacji z sektorem edukacji i szkoleń; Opracowanie i wdrożenie międzynarodowych standardów zarządzania jakością.
www.ecq-bg.com
European Network for Accessible Tourism European Network for Accessible Tourism
ENAT, założony w Brukseli w 2008 r., jest stowarzyszeniem typu non-profit dla organizacji, które chcą być "liderami" w badaniu, promocji i praktyce dostępnej turystyki. Naszą misją jest uczynienie europejskich destynacji, produktów i usług turystycznych dostępnymi dla wszystkich podróżnych oraz promowanie dostępnej turystyki na całym świecie.
www.accessibletourism.org
Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) jest drugim co do wielkości uniwersytetem w Hiszpanii, oferującym edukację wśród absolwentów, magistrów i doktorantów od 1969 roku. UAB zajmuje czołową pozycję w najbardziej prestiżowych i wpływowych międzynarodowych rankingach uniwersytetów ze względu na rosnący wpływ jego badań, stałą poprawę jakości nauczania i zdolność do przyciągania międzynarodowych talentów.
www.uab.cat

Kontakt